Home
โครงการ “Singha Biz Course Entrepreneur รุ่นที่ 1 - ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์แน่วแน่ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคน คุณภาพสังคม” และที่จะให้บริการทางสังคมแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพ และมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง เพื่อประโยชน์ของชาติโดยรวม

โดยที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจท่องเที่ยว ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อผลแห่งความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายในภูมิภาคต่างๆ 5 มหาวิทยาลัย จัดการอบรมให้ความรู้ทางด้านการบริหารงาน แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นภายใต้ชื่อ
โครงการ “Singha Biz Course Entrepreneur รุ่นที่ 1 - ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว” เน้นเป้าหมายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเช่น ร้านอาหาร ผับ โรงแรม บริษัททัวร์ท้องถิ่น ธุรกิจรถเช่า ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการดังกล่าวดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 28 พฤศจิกายน 2553

โดยโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย 5 มหาวิทยาลัยในภูมิภาค ได้แก่รับเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินการฝึกอบรมร่วมกับบริษัทฯ


เพื่อต่อยอดนโยบายการพัฒนาคน พัฒนาสังคมของประเทศ
เปิดโอกาสและสร้างเสริมการเรียนรู้ทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจหลักการและหัวใจของการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างยั่งยืน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ อีกทั้งนำไปพัฒนาต่อยอดแนวทางในการบริหารธุรกิจในรูปแบบของตนเอง ได้อย่างเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงทุกองค์ประกอบของการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างแท้จริง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ และวิทยากร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจร่วมกัน
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้สัมผัสองค์กร เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร วิถีทางการตลาด ผ่าน Case Study ของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ และอาจเป็นผลให้เกิดการร่วมงานกันได้ในอนาคต 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ให้เกิดเครือข่ายทางด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงานเอกชน กับมหาวิทยาลัยที่จะร่วมมือกันพัฒนาคนและสังคมของชาติ


มหาวิทยาลัยแม่ข่าย 5 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ประธานที่ปรึกษาโครงการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ
อธิการบดี ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย เป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก และพัฒนางานด้านการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในแวดวงการศึกษา อาทิ รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
นักกลยุทธ์การตลาด ไอเอ็มซี และวิทยากรชื่อดัง ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำมากมาย เป็นอาจารย์พิเศษระดับบัณทิตศึกษาของหลายสถาบัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การตลาด ไอเอ็มซี และแบรนดิ้ง
รายละเอียดเพิ่มเติม


ม.แม่ฟ้าหลวง
1. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
3. ดร.ณัฐพล อัสสระรัตน์
ภาควิชาการตลาด คณะบัญชีฯ ม.จุฬาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. คุณระพีพัฒน์ สงวนศิลป์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลมิเมท ซัคเซส แอ๊ดไวส์รี่ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
5. ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยพาส
สาขาวิชาบัญชี สำนักวิชาการจัดการ
6. ผศ.ดร. ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
7. คุณนภดล ศิลปวิทย์
ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8. คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ม.ศิลปากร
1. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. คุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท DASH
รายละเอียดเพิ่มเติม
3. คุณรักชัย เร่งสมบูรณ์
Co-founder, Lamoon International Co.,Ltd.
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. อาจารย์ชวัลณัฐ เหล่าพูนพัฒน์
ที่ปรึกษาและนักวิจัย
บริษัท อบรมและทดสอบ พีทีเอส จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
5. พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
6. ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ (HRDI)
รายละเอียดเพิ่มเติม
7. คุณนภดล ศิลปวิทย์
ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8. คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ม.บูรพา
1. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ (HRDI)
รายละเอียดเพิ่มเติม
3. ผศ.ดร. ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
รายละเอียดเพิ่มเติม
5. อ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
ประธานสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
6. ผศ.พัชนี นนทศักดิ์
คณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
7. คุณนภดล ศิลปวิทย์
ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8. คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ม.สงขลานครินทร์
1. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. ดร.สันติ สุวัณณาคาร
กรรมการผู้จัดการ บจก. ทวีสุวัณณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
3. ดร.พัฒนิจ โกญจนาท
ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. ผศ.ดร. ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
5. ดร.นิรนาท แสนสา
อาจารย์ประจำวิชาศีกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
6. ศ.ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
ประธานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษญ์ (HRDI)
รายละเอียดเพิ่มเติม
7. คุณนภดล ศิลปวิทย์
ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8. คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ม.ขอนแก่น
1. ผศ.ดร.ธีรพันธ์  โล่ห์ทองคำ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. คุณระพีพัฒน์ สงวนศิลป์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลมิเมท ซัคเซส แอ๊ดไวส์รี่ จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
3. พ.อ.รศ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
อาจารย์พิเศษภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำปรึกษาและ
บริหารองค์กร
ประธานบริษัท How are you จำกัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
5. รศ.เพ็ญศรี เจริญวานิช
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
6. ผศ.พนมกร ขวาของ
ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
7. คุณนภดล ศิลปวิทย์
ผู้อำนวยการสายการเงินและการบัญชีกลาง
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
8. คุณชลวิทย์ สุขอุดม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด