ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
Singha Biz Course Entrepreneur รุ่นที่ 1
"ความสำเร็จของธุรกิจท่องเที่ยว"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ณ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อสินค้า-บริการ
1.
คุณ กรรวี  อังวราวงศ์ ร้านจุ่มจิ้มริมคลอง
2.
คุณ กันยารัตน์  อันเกษม อพาร์ทเมนท์
3.
คุณ เกษรา สุภัรพานิชย์ผล บ้านผลไม้ของคุณป้อม
4.
คุณ ไกรสรณ์  ไชยกาล ฉ.วังปู
5.
คุณ เข็มชาติ  สมใจวงศ์ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท
6.
คุณ คณะวัฒน์  อุ่นแสง เอ เอส อิมเพรสซิฟทัวร์
7.
คุณ คมกริช  ทองนาค Production Shot
8.
คุณ เจนปราน  กลางโหลน ผลิตภัณฑ์ยาน้ำสมุนไพร
9.
คุณ ชนก  มณีศรี  
10.
คุณ ชรินทร์  พันโพคา ร้านอาหารเรือนแพห้วยแอ่ง
11.
คุณ ดำรงค์  จันทะนงค์ ร้านร่ำรวยช่วยพิมพ์
12.
คุณ เดชอนันต์  สมวงษา ร้านอาหารลีลาวดี
13.
คุณ เดียร์รา  พิบูลย์วัฒวงษ์ ผลิตสื่อ
14.
คุณ ธนกร  บุตรเต หนองแสงโฟโต้ดิจิตอล
15.
คุณ ธนพงษ์  ไชยพาล ธนพงษ์เภสัช
16.
คุณ ธนเสฏฐ์  เหมือนพระ ร้าน Country Road
17.
คุณ นันทกา  ขันตีแก้ว ครัวริมน้ำ
18.
คุณ นายดิเรก  มูลมณี ร้านเพิ่มทรัพย์เฟอร์นิเจอร์
19.
คุณ ประภาส เกียรติวีรวัฒนา ร้านดีไซน์งาม
20.
คุณ พบเพชร  จันทมาศ พูลเพชรสปอร์ตคลับอพาร์เมนท์
21.
คุณ พิกุล  ศิริสวัสดิ์ ร้านซุปเปอร์หมูกาแฟ
22.
คุณ พีรศักดิ์  ขาววิสุทธ์ ภัตราคารมังกรหลวง
23.
คุณ พูลสิทธิ์  จันทมาศ พูลเพชรสปอร์ตคลับอพาร์เมนท์
24.
คุณ เมตตา  คำศรีลา Cafe Frozen
25.
คุณ ยุพเยาว์  พูลศิลป์ ประไพรโภชนา สนามบิน
26.
คุณ เรวัตร  ดิลกสุนทร บ.อลงกรณ์แทรฟเวิลด์
27.
คุณ วุฒิชัย  สุขสุเมฆ ป่ากลางเมือง
28.
คุณ ศศิธร  ร้อยพรมมา เพชรในเรือนกรุ๊ป
29.
คุณ ศิริพร  เหล่าวิโรจน์กุล ภัตราคารบัวหลวง
30.
คุณ สมเกียรติ  บุญศร โรงแรมขวัญมอ
31.
คุณ สวัสดิ์  พงษ์พิศ ร้านเฝอท่าบ่อ
32.
คุณ สิริเปรม  ประยูรชาญ Perfect Nails
33.
คุณ สุกัญญา  ศิลาอาอาสน์ ฉ.วังปู
34.
คุณ สุกิต  เซ็นหอม หจก.นายก้อม
35.
คุณ สุภาพร  วงษ์ชารี ร้านติ๊กแจ่วฮ้อน
36.
คุณ สุภาศิณี  สงวนต้นกัลยา ร้านทรีโอ
37.
คุณ สุรินธร  ทองคง กังหันลมโนอาห์
38.
คุณ สุวรรณ  แว่นคอนสิม ร้านก้อยฟ่าว
39.
คุณ อ้อมจิตร  สว่างรุ่งเรืองกิจ หอพัก
40.
คุณ เอกราช  อินเคน ร้านเอกปลาเผาสมุนไพร
41.
  ตัวแทนจากกลุ่มพิมานกรุ๊ป  
42.
  ตัวแทนจากกลุ่มพิมานกรุ๊ป